Menu

Algemene voorwaarden voor zakelijke klanten

Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Maas Computers V.O.F. en zakelijke klanten, niet consumenten, betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.


Artikel 1. Algemeen

1.1 
In deze voorwaarden wordt Maas Computers V.O.F, gevestigd aan Cargadoorweg 17 te Nijmegen , verder aangeduid als Maas Computers en haar contractpartner als koper. In geval van levering van diensten wordt onder Maas Computers mede opdrachtnemer en onder koper mede opdrachtgever verstaan. 

1.2 
Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Maas Computers betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.

1.3 
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst of rechtsverhouding tussen Maas Computers en een (potentiële) koper voor zover van deze 
voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken en met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij.

1.4
Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van Maas Computers tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld. 

1.5 
Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de koper zijn bevestigd.

1.6 
Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij Maas Computers en een laatste versie van deze voorwaarden is te downloaden via de website van Maas Computers (www.maascomputers.nl).

1.7 
Maas Computers behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.


Artikel 2. Aanbod en bestelling
2.1
Alle offertes van Maas Computers, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.

2.2
Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Maas Computers zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst 
van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal Maas Computers dit schriftelijk of per e-mail aan koper bekend maken. 

2.3
Mondelinge toezeggingen verbinden Maas Computers slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd door de directie van Maas Computers.

2.4
Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor nieuwe technologieën, in prijslijsten, folders en brochures worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door Maas Computers verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door Maas Computers te verrichten wezenlijk andere prestatie. Maas Computers behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen. De koper kan hier echter geen rechten aan ontlenen.


Artikel 3. Overeenkomsten
3.1
Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door een mondelinge bestelling of het zenden van een bestelling per fax, brief, mail of ander medium, doch uitsluitend door een bestelling via de website van Maas Computers met een daaropvolgende digitale orderbevestiging van Maas Computers, tenzij Maas Computers uitdrukkelijk anders heeft aangegeven.

3.2
Een digitale opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de koper onverwijld bezwaar maakt. 

3.3
Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat een bestelling of opdracht schriftelijk of middels een andere blijk van acceptatie door Maas Computers is bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken ten aanzien van geplaatste bestellingen en opdrachten gelden alleen indien zij schriftelijk door Maas Computers zijn bevestigd.

3.4
Maas Computers heeft ten allen tijde het recht om de overeenkomst (bestelling) tot 10 dagen na de totstandkoming van de opdracht te herroepen, zonder opgaaf van reden.


Artikel 4. Prijzen
4.1
De zaken van Maas Computers worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van bestellen bij Maas Computers. De diensten van Maas Computers worden verricht tegen de prijs die Maas Computers na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert. 

4.2
Alle aanbiedingen van Maas Computers zijn vrijblijvend en gelden als uitnodiging. Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten of foutieve prijskoppelingen en verplichten Maas Computers niet tot het leveren van de goederen tegen deze prijs.

4.3 intracommunautaire facturatie
Aankopen voor intracommunautaire orders, dient de klant vooraf zijn BTW nummer door Maas Computers te laten controleren. Wanneer de controle plaats heeft gevonden, kan er een factuur onder intracommunautaire (0%) BTW opgesteld worden. Het is niet mogelijk om zelf online onder intracommunautaire orders aanmaken, betalen en geleverd krijgen.


Artikel 5. Levering
5.1
De levertijd van bestellingen bedraagt normaliter maximaal 30 dagen, tenzij anders is vermeld of genoemd. Deze levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. 

5.2
Deellevering.
Indien overeengekomen is dat de leveringen in fasen zal plaatsvinden zal door Maas Computers aan de koper per deellevering verzendkosten in rekening worden gebracht.

5.3
Verpakking.
Maas Computers heeft generlei verplichting jegens de koper tot terugname van verpakkingen.

5.4
Leveringstermijnen, overmacht.
Leveringstermijnen zijn indicatief en vrijblijvend, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De door Maas Computers aangegeven leveringstermijnen zijn onder voorbehoud van een juiste en tijdige levering aan Maas Computer door haar leveranciers en producenten. Vertragingen in levering en dienstverlening op grond van overmacht en andere onvoorzienbare gebeurtenissen, welke de levering door Maas Computers wezenlijk bemoeilijken of onmogelijk maken en niet te wijten zijn aan Maas Computers (waaronder in het bijzonder oorlog, oorlogsachtige gebeurtenissen, ambtelijke bevelen, het niet verkrijgen van invoer- of doorvoervergunningen, landelijke maatregelen betreffende de beperking van het handelsverkeer, stakingen, uitsluitingen en soortgelijke bedrijfsproblemen, verkeersproblemen), ongeacht of de gebeurtenissen zich voordoen bij Maas Computers, haar leveranciers of haar onderaannemers, geven Maas Computers het recht de levering respectievelijk dienstverlening voor de duur van de belemmering buiten een toepasselijke aanlooptijd op te schorten of de overeenkomst, voor zover deze nog niet is nagekomen, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De leveringstermijn wordt eveneens verlengd met de periode waarmee de koper zelf in gebreke blijft ten aanzien van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. De koper heeft geen enkel recht op schadevergoeding als gevolg van een dergelijke belemmering. Maas Computers heeft het recht goederen of diensten in gedeelten te leveren. Bij overeenkomsten tot levering geldt iedere gedeeltelijk levering van goederen en diensten als afzonderlijke nakoming.

5.5
Gebreken, transportschade.
De koper is gehouden de goederen onverwijld na aanlevering zowel op beschadigingen als op duidelijke gebreken te controleren. De gebreken dienen de transportondernemer (bijvoorbeeld de pakketdienst of expediteur) onverwijld te worden medegedeeld en op de vrachtpapieren te worden aangetekend. Bovendien dienen gebreken en transportschade Maas Computers binnen 5 kalenderdagen na de goederenafgifte schriftelijk door de koper te worden medegedeeld. De beschadigde goederen blijven bij de koper, totdat zij door een deskundige van Maas Computers beoordeeld zijn. Latere reclamaties dan hier genoemd worden niet door Maas Computers geaccepteerd.

5.6
Annulering.
De koper kan geheel naar eigen inzicht de overeenkomst wijzigen of ontbinden, tot aan het moment van levering. Maas Computers brengt hiervoor geen kosten in rekening en zal het bedrag dat de koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. Systemen welke door Maas Computers geassembleerd moeten worden alsmede speciaal bestelde producten kunnen geannuleerd worden tot op het moment dat deze geassembleerd worden of door besteld zijn.


Artikel 6. Retournering van producten
6.1
Indien de koper de overeenkomst wenst te ontbinden en de geleverde goederen wenst te retourneren, dient de koper dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Maas Computers te melden. De koper dient het product - na aanvraag van een service nummer - te sturen naar een door Maas Computers vastgesteld retouradres. De koper dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. Maas Computers behoudt zich het recht voor om een restockingsfee van minimaal 10 % over het aankoopbedrag te heffen of geretourneerde producten te weigeren / niet terug te nemen.
Het verkrijgen van een servicenummer geeft u alleen het recht om een product retour te sturen, dit betekent niet dat uw service aanvraag goed gekeurd of toegekend is.

6.2
Indien de koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de koper de overeenkomst met Maas Computers ingevolge artikel 6.1. van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Maas Computers het aankoopbedrag van de ingeleverde producten binnen 30 dagen nadat Maas Computers het door de koper geretourneerde product heeft ontvangen, aan de koper terugbetalen.

6.3
Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Maas Computers schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de koper te wijten is of anderszins voor risico van de koper komt, zal Maas Computers de koper hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Maas Computers heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden.


Artikel 7 Verzending en overdracht van risico

Tenzij anders overeengekomen gaan vanaf het moment van levering alle risico van verlies, vergaan, beschadiging etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de koper.


Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
8.1
Maas Computers behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde zaken  tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Maas Computers aan de koper geleverde of nog te leveren zaken, alsmede van eventuele vorderingen voor door Maas Computers ten behoeve van de koper in het kader van de levering van zaken verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen Maas Computers van de koper te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de koper in de nakoming van de tussen Maas Computers en de koper gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten. 


Artikel 9. Aflevering en reclames
9.1
Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens opzet of grove schuld is Maas Computers voor overschrijding nimmer aansprakelijk.

9.2
Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan Maas Computers.

9.3
De koper is niet gerechtigd om op grond van reclames en / of garantieaanspraken de betaling op te schorten.


Artikel 10. Garantie
10.1
Maas Computers staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

10.2
Maas Computers geeft op producten één jaar garantie aan Klant, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen. Op accu's en batterijen en op Grade B gemarkeerde producten geeft Maas Computers zes maanden tot 1 jaar garantie. Op refurbished en recertified producten alsmede demomodellen geeft Maas Computers drie maanden garantie, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen.

10.3
Garantie op samengevoegde producten/onderdelen en verbruiksgoederen.
Maas Computers verleent geen garantie op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (drums, toners, papier, batterijen, e.d.), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

10.4
Garantie op basis van carry-in.
De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Maas Computers op te geven adres. De producten dienen geretourneerd te worden in de onbeschadigde, originele verpakking vrij van labels, stickers, e.d. en inclusief alle meegeleverde accessoires zoals kabels, drivers, programmatuur en handleidingen.

10.5
RMA nummer.
Retourzendingen van defecten dan wel zendingen worden in beginsel uitgesloten en niet door Maas Computers geaccepteerd, tenzij de retourzending plaatsvindt met onze vooraf gegeven toestemming middels een geautoriseerd RMA nummer en, voor zover van toepassing, met door Maas Computers in rekening gebrachte onderzoekskosten dan wel reparatiekosten.

10.6
Garantie op reparatie.
Op reparaties geeft Maas Computers drie maanden garantie of de resterende oorspronkelijke garantietermijn, net welke termijn langer is in het voordeel van Klant.

10.7
Informatie op magnetische informatiedragers.
Maas Computers is niet aansprakelijk voor het verlies van informatie op magnetische informatiedragers tijdens reparatiewerkzaamheden verricht door of namens Maas Computers, noch voor het verlies van informatie op geleverde magnetische informatiedragers veroorzaakt door defecten of mankementen van welke aard dan ook.

10.8
Eigendomsoverdracht.
Indien de afnemer aan Maas Computers een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afnemer heeft de afgegeven zaak binnen drie maanden na de afgiftedatum niet afgehaald, eventueel tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, dan wordt de afnemer geacht afstand te hebben genomen van de ter reparatie afgegeven zaak ten behoeve van Maas Computers. De afnemer zal alsdan Maas Computers vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak. 


Artikel 11. Handelsmerk
11.1
De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Maas Computers geleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.


Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Maas Computers in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Maas Computers niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Maas Computers.

12.2
De koper vrijwaart Maas Computers te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

12.3
Onverminderd het vorenstaande is Maas Computers in ieder geval nimmer aansprakelijk:
• wegens niet of niet tijdige levering;
• voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;
• in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht); indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
• voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Maas Computers 's bedrijfsruimte bevinden;
• voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
• voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
• voor schade door geleverde software;
• voor schade ten gevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
• voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen. 

12.4
Indien Maas Computers in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Maas Computers slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

12.5
Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Maas Computers nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

12.6
De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Maas Computers ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.


13. Niet-toerekenbare tekortkomingen
13.1.
Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door Maas Computers niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan Maas Computers niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de koper voor Maas Computers als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).

13.2.
Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Maas Computers alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Maas Computers redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.

13.3.
Maas Computers heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Maas Computers is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Maas Computers gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Maas Computers behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

13.4.
Maas Computers heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de koper echter recht heeft op vergoeding van enige schade.


Artikel 14. Ontbinding
14.1
Indien de koper zijn verplichtingen jegens Maas Computers niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Maas Computers te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. 

14.2
In de gevallen onder 14.1 genoemd, heeft Maas Computers het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

14.3
Maas Computers is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen. 

14.4
In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Maas Computers schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

14.5
De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

14.6
In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Maas Computers verrichte prestaties, en heeft Maas Computers onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties. 


Artikel 15. Software
15.1
Voor de levering van software gelden de bij de informatiedrager (bijvoorbeeld CD-ROM) gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent. Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent de koper uitdrukkelijk voornoemde voorwaarden. De koper, die de toepasselijkheid van voornoemde voorwaarden niet erkent, heeft het recht de verzegelde informatiedrager te retourneren, welk recht binnen 14 dagen na ontvangst van de software door de koper schriftelijk moet worden uitgeoefend.


Artikel 16. Toepasselijkheid
16.1
Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht indien de offertes, bestellingen en/of leveranties vanuit en/of in Nederland zijn gemaakt respectievelijk worden verricht.

16.2
Met inachtneming van art. 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen Maas Computers Nederland en haar koper gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Zwolle, met dien verstande Maas Computers het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de koper

Artikel 17. Overige bepalingen
17.1
In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

17.2
De koper van goederen van Maas Computers in Nederland geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, welke Maas Computers in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van Maas Computers.


Vergelijk